"Щодо вдосконалення територіально-організаційних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні". Аналітична записка

Поділитися:

Анотація 

 

В аналітичній записці розглянуто практику заходів щодо вдосконалення територіально-організаційних механізмів стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. Визначено проблеми і недоліки нормативно-правових актів та їх проектів щодо запровадження територій перспективного розвитку та індустріальних парків. Запропоновано законодавчі зміни щодо застосування територіально-організаційних механізмів для стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні.

 

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Територіально-організаційні механізми стимулювання інвестиційної діяльності застосовуються в більшості країн світу, як правило, у тих регіонах, галузях чи сферах економіки, в яких інвестиційна активність з тих чи інших причин є низькою. Головною їх складовою є спеціальні правові режими економічної діяльності різних форм, які забезпечують високу динамічність змін соціально-економічних показників розвитку регіонів, галузей чи сфер економіки країни за рахунок застосування для суб’єктів господарювання впродовж визначеного часу особливих, відмінних від загальнонаціонального режиму, преференційних умов діяльності. До прикладу, застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності дозволяє використовувати прямі та непрямі стимули для реанімації депресивних територій і галузей, формування регіональних «точок економічного зростання» та «точок економічного прориву» у визначених галузях (як правило, високотехнологічних) тощо, не порушуючи норми і правила СОТ.

 

Такі механізми стимулювання інвестиційної діяльності почали застосовувати в Україні з 1995 р. у формах спеціальних економічних зон (СЕЗ) (для створення нових виробництв, збільшення зайнятості в депресивних або слаборозвинених регіонах), з 1999 р. – територій пріоритетного розвитку (ТПР) (для розвитку виробничої діяльності, прискорення соціально-економічного розвитку слаборозвинених і депресивних регіонів), з 2000 р. – технологічних парків (для промислового випуску наукоємних розробок і високих технологій) і з 2007 р. – наукових парків (для розвитку і комерціалізації наукових досліджень вищих навчальних закладів).

 

За цей час в Україні було створено 12 СЕЗ, 72 ТПР, 16 технологічних парків та 1 науковий парк у 14 регіонах України та АР Крим, функціонування яких у цілому сприяло стимулюванню інвестиційної діяльності та реалізації покладених на них завдань. Так, суб’єкти господарювання СЕЗ, ТПР та технологічних парків за період 2000-2011 рр. залучили інвестицій на суму 6 млрд дол. США, реалізували продукції на суму 220,3 млрд грн, сплатили податків до бюджетів та внесків до державних цільових фондів на суму 18,7 млрд грн, створили 69887 нових робочих місць (див. Додаток). Загалом, в результаті застосування згаданих спеціальних режимів економічної діяльності в цей період було досягнуто вищих від загальнонаціонального рівня показників ефективності стимулювання інвестиційної діяльності[1], зокрема – коефіцієнт виробничої віддачі інвестицій склав 6,3 (по Україні – 1,4[2]); коефіцієнт бюджетної віддачі інвестицій склав 0,6 (по Україні – 0,5).

 

Проте досягнуті результати виявилися значно нижчими від потенційних і прогнозних, зокрема щодо обсягу залучених інвестицій – щонайменше втричі, кількості створених нових робочих місць – у 5 разів, оскільки розвиток цього механізму стримується низкою системних причин, зокрема:

- відсутністю системного бачення його ролі як економічного інструментарію прискорення економічного розвитку регіонів, галузей і країни в цілому;

- невідповідністю низки положень нормативно-правових актів щодо спеціальних правових режимів економічної діяльності міжнародним зобов’язанням України, головним чином в частині обсягів і переліку державної підтримки;

- діями різних мораторіїв щодо застосування цього економічного інструментарію – на подання до КМУ пропозицій щодо створення нових форм спеціальних правових режимів економічної діяльності та їх функціональних одиниць в період з 24.09.1999 р. по 1.05.2005 р. [3],[4] (в період дії цих мораторіїв було створено 12 технологічних парків, чим фактично було порушено законодавство), на реєстрацію нових інвестиційних проектів з 01.01.2004 р. по 31.06.2004 р.[5], а також на надання нових та розширення існуючих пільг із сплати податку на додану вартість в період з 31.03.2005 р. по 01.01.2010 р.[6];

- нестабільністю системи організаційно-економічних стимулів для суб’єктів СЕЗ, ТПР та технологічних парків з 2005 р.[7] та її недостатністю для наукових парків;

- відсутністю уніфікованої системи звітування та публічності узагальнених результатів діяльності суб’єктів господарювання спеціальних правових режимів економічної діяльності, що призвело до викривлення результатів їх діяльності та спроб використання їх для забезпечення корпоративних інтересів;

- відсутністю офіційних веб-сторінок з актуальною інформацією про умови та діяльність у більшості функціональних одиниць спеціальних правових режимів економічної діяльності;

- складною і довготривалою процедурою реєстрації функціональних одиниць та набуття відповідного статусу їх суб’єктами господарювання.

 

Як наслідок, інвестиційна та інноваційна активність суб’єктів господарювання СЕЗ, ТПР та технологічних парків не забезпечується на належному рівні й показники їх діяльності демонструють впродовж останніх 7 років негативні тенденції, які, до того ж, були посилені глобальною фінансово-економічною кризою.

 

Упродовж останніх років відбувається переосмислення засад застосування і розвитку спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні, напрацьовуються шляхи подальшого їх ефективного застосування. Проте практичне реформування чинних спеціальних правових режимів економічної діяльності має відбуватися не лише шляхом усунення наявних в них проблем, а й шляхом напрацювання їх нових форм.


Між тим, подані до Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо удосконалення засад застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності, а також запровадження їх нових функціональних одиниць[8] (напрацьовані за ініціативи інвесторів, експертів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування) не включались до порядку денного засідань, не розглядались на засіданнях, не допрацьовувалися або ж відкликалися і, відповідно, не приймалися з мотивів міжфракційної політичної боротьби. Незважаючи на те, що застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності передбачається низкою стратегічних документів[9], при напрацюванні заходів щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи та стимулювання інвестицій цей економічний інструментарій був проігнорований. Зокрема, при доопрацюванні останнього варіанту проекту Податкового кодексу України спеціальні правові режими економічної діяльності були вилучені з переліку спеціальних податкових режимів.

 

Слід зазначити, що з напрацьованих та поданих до Верховної Ради України проектів нормативно-правових актів щодо створення форм спеціальних правових режимів економічної діяльності, а саме індустріальних парків[10], інвестиційних парків[11], іннополісів[12], зон розвитку високих і нових технологій[13],[14], територій пріоритетного розвитку[15], підтримку з боку вітчизняних та іноземних інвесторів, органів влади, в т. ч. на місцях, викликала тільки ідея створення індустріальних парків, про що свідчить:

- включення їх з 2007 р. до програмних документів, зокрема програм соціально-економічного розвитку регіонів;

- реалізація пілотних проектів у визначених Концепцією створення індустріальних (промислових) парків в Україні регіонах (в Автономній Республіці Крим, Київській, Львівській, Одеській і Харківській областях) та створення індустріальних парків в інших регіонах України (за даними Комітету економічних реформ, з 10 регіонів надійшло близько 30 пропозицій по створенню індустріальних парків, інвестиційний потенціал яких оцінюється в 7 млрд дол. США);

- включення їх до основних елементів інвестиційної реформи[16] та переліку національних проектів[17] («Індустріальні парки України» створення промислово-виробничої інфраструктури»).

 

Передбачається створення 10 пілотних промислових майданчиків з підготовленою інженерно-технічною інфраструктурою, за рахунок реалізації яких впродовж 3-4 років створити понад 300 тис. нових робочих місць і залучити в економіку України не менше 8 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій;

- створення першої в Україні транскордонної функціональної одиниці спеціального правового режиму – транскордонного індустріального парку «Берег Дийда» на україно-угорському кордоні із залученням коштів європейських фондів.

 

Процес доопрацювання законопроекту щодо рамкових умов створення та функціонування індустріальних парків здійснювався впродовж п’яти років, однак прийнятий 22 березня 2012 р. Закон України «Про індустріальні парки» не був підписаний Президентом України з огляду на низку концептуальних суперечностей і винесений на повторний розгляд.

 

Отже, за збереження чинних умов СЕЗ, ТПР і технологічні парки існуватимуть формально до завершення терміну дії їх спеціального режиму інвестиційної діяльності[18] і не стимулюватимуть інвестиційно-інноваційну діяльність. Відсутність довіри інвесторів до цього економічного інструментарію може негативно позначитися на ефективності функціонування індустріальних парків та досягненні ними в наступні три роки прогнозних показників залучення інвестицій та створення нових робочих місць.


Подальше застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні для стимулювання інвестиційної діяльності й надалі залишається актуальним, оскільки загальне зниження номінальних ставок основних податків не забезпечило бажаного рівня інвестування, передусім у високотехнологічні галузі економіки та в депресивних регіони. Для забезпечення довіри бізнесових кіл до цього економічного інструментарію в Україні вбачається доцільним збереження чинних форм спеціальних правових режимів економічної діяльності та мережі їх функціональних одиниць впродовж всього визначеного терміну їх дії з відновленням їх економічної суті. При цьому, з метою формування «точок прориву» мережу технологічних та наукових парків як основних діючих елементів інноваційної інфраструктури доцільно розширити.

 

Для подальшого ефективного використання цього економічного інструментарію загалом необхідно системно удосконалити нормативно-правову базу його застосування. Оптимальним шляхом цього є регламентація загальних засад застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності в одному рамковому законі (наприклад, в законі «Про загальні засади запровадження та застосування спеціальних правових режимів економічної діяльності в Україні»), в якому:

  • навести перелік форм спеціальних правових режимів економічної діяльності, їх індивідуальні визначення, цілі, максимальні терміни їх запровадження та інші функціонально-організаційні особливості застосування з можливістю запровадження нових форм;
  • запровадити однакові спільні для всіх форм та їх функціональних одиниць умови, зокрема:

- організаційні процедури запровадження форм спеціальних правових режимів економічної діяльності, створення та ліквідації їх функціональних одиниць, передусім передбачити запровадження функціональних одиниць всіх форм спеціальних правових режимів економічної діяльності виключно на підставі окремих законів з визначенням терміну їх дії;

- алгоритм дій та перелік нормативно-правових актів, необхідних для створення транскордонних структур чинних та нових для України форм спеціальних правових режимів економічної діяльності (шляхом створення нових або об’єднання чинних функціональних одиниць СЕЗ і ТПР в прикордонних регіонах з аналогічними структурами суміжних країн);

- уніфікувати систему звітності суб’єктів господарювання різних форм спеціальних правових режимів економічної діяльності та забезпечити публічність узагальнених результатів їх діяльності;

  • запровадити для кожної форми спеціального правового режиму економічної діяльності індивідуальні умови в частині надання стимулів і преференцій для їх суб’єктів господарювання на державному та регіональному рівні, залежно під завдань, які поставлено при створенні цієї форми, зокрема це передбачає запровадження:

- податкових стимулів (розширити перелік діючих податкових пільг, визначених Податковим кодексом України, з упровадженням спеціальних, лише для суб’єктів господарювання спеціальних правових режимів економічної діяльності);

- системи гарантій стабільності спеціального режиму економічної діяльності з боку держави та органів місцевого самоврядування на весь період дії угоди суб’єкта господарювання про реалізацію інвестиційного проекту;

- організаційних стимулів (спрощення і пришвидшення процедури набуття статусу суб’єкта господарювання та реєстрації інвестиційних чи інноваційних проектів);

- системи державного замовлення на продукцію суб’єктів господарювання спеціальних правових режимів економічної діяльності, проекти яких отримали статус пріоритетних, передбачаючи для цього щорічно відповідні кошти в Державному бюджеті.

Крім того, доцільно також:

- створити єдиний веб-ресурс для всіх форм спеціальних правових режимів економічної діяльності та їх функціональних одиниць з представленням актуальної інформації щодо умов діяльності, інвестиційних пропозицій тощо;

- встановити показник обсягу залучених інвестицій одним із критеріїв ефективності роботи органів управління функціональних одиниць спеціальних правових режимів економічної діяльності та місцевої влади за місцем їх розташування.

 

 

Регіональний філіал НІСД в м. Ужгороді

О.О.Єгорова

 

ДОДАТОК

Таблиця 1

Динаміка основних показників діяльності суб’єктів господарювання СПРЕД

Показники/роки

Періоди за динамікою показників

2000*-2011 

СПРЕД

Період зростання

Період падіння

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Кількість законодавчо створених/

кількість діючих

82/39*

82/60

91/65

91/74

98/78

98/77

100/72

100/70

100/58

100/53

100/45

100/42

101

СПРЕД

12/5*

11/9

11/9

11/9

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/10

11/8

11/8

12/х

 

СЕЗ

3/2

4/4

8/6

8/8

15/8

15/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

16/8

ТП

67/32*

67/47

72/50

72/57

72/60

72/59

72/54

72/51

72/39

72/34

72/28

72/25

72/х

ТПР

-

-

-

-

-

-

1/-

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

НП

Кількість суб’єктів господарювання**

318

463

557

565

692

543

462

375

298

254

201

160

х

СПРЕД

64*

93

120

133

161

152

14 8

144

129

120

107

96

х

 

СЕЗ

97

120

70

67

73

73

32

15

20

16

12

х

ТП

157*

273

317

362

464

318

241

199

154

114

78

52

х

ТПР

Кількість проектів, що реалізуються

 

 

538

609

685

600

474

405

316

250

207

164

х

СПРЕД

66*

95

122

140

168

163

157

153

132

123

110

99

х

 

СЕЗ

29

52

55

53

51

31

13

11

13

16

12

х

ТП

182*

308

364

414

464

386

286

239

173

114

81

53

х

ТПР

Загальний обсяг залучених інвестицій (млн грн.)

4751,4*

1584,9

5972,5

3711,5

3746,5

3721,6

2863,6

2209,9

1235,2

1091,2

1042,1 

31930,4

СПРЕД

161,7     *

1448,8

407,4

415,8

472,0

349,4

478,3

465,0

719,9

361,2

273,3

776,5

6329,3 

 

СЕЗ

0,5

0

3319,8

128,7

11,1

8,2

8,9

31,1

24,5

0,4

0,3

3533,5 

ТП

1832,7*

1307,7

1177,5

2236,9

3110,8

3386,0

3235,1

2389,7

1458,9

849,5

817,5

265,3

22067,6

ТПР

Кількість створених нових робочих місць (од.)

40837*

10713

7384

5995

2264

652

651

1391 

69887 

СПРЕД

7268*

2261

2438

1940

781

149

257

613

15707

 

СЕЗ

314

592

669

782

399

166

201

222

188

25

5

3563 

ТП

31212*

8053

4780

3854

1261

315

369

773

50617

ТПР

Загальний обсяг реалізованої (інноваційної) продукції (млн грн.)

48325,1*

25120,6

23149,1

27380,8

26982,3

14733,2

14279,8

22295 

202265,9 

СПРЕД

6368,8*

3313,3

4543,4

6056,5

6718,0

4751,1

4437,9    

14648,2

50837,2

 

СЕЗ

177,0

617,9

1284,5

1787,5

1600

1100

870

851,5

341,7

454,9

7,8

9092,8 

ТП

38089,4*

20207,3

17505,7

20454,3

19412,8

9640,4

9387,0    

7639,0

142335,9

ТПР

Платежі до

бюджетів та державних цільових фондів (млн грн.)

2257,6*

1590,1

2421,5

2415,9

2798,6

2884,7

1370,7

1573,6

1340,7 

18653,4 

СПРЕД

313,4*

245,7

546,5

776,0

1027,9

1294,4

587,3

556,7

798

6145,9

 

СЕЗ

7,3

37,2

91,0

116,5

148,6

230,0

209,2

66,2

37,6

77,7

2,7

1024

ТП

1808,7*

1227,9

1726,4

1409,9

1561,5

1524,1

745,8

939,2

540,0

11483,5

ТПР

* з початку застосування СПРЕД в Україні на кінець зазначеного року.

** кількість учасників ТП, його спільних і дочірніх підприємств / виконавців проектів;

Складено на основі даних Державної служби статистики України (показники діяльності СЕЗ та ТПР за 2000-2011 рр.), Міністерства освіти і науки України (показники діяльності технологічних парків за 2000-2009 рр.) та Державного агентства України з питань науки, інновацій та інформатизації (показники діяльності технологічних парків за 2010-2011 рр.).[1] Перелік показників щодо визначення ефективності функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та інших органів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0217-05.

[2] За період 2001-2011 рр.

[3] Про заходи по створенню і функціонуванню вільних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.1999 р. № 1756 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1756-99-%D0%BF

[4] Про аналіз функціонування вільних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності в 2001 році : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1241[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1241-2002-%D0%BF

[5] Про Державний бюджет України на 2004 рік : Закон України від 27.11.2003 р. № 1344-IV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1344-15

[6] Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України: Закон України  від 25.03.2005 р. № 2505-IV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2505-15

[7] Попри державні гарантії стабільності умов на весь період дії спеціального правового режиму економічної діяльності в 2005 р. були скасовані стимулюючі статті в законах щодо створення та функціонування СЕЗ, ТПР та технологічних парків, а також їх функціональних одиниць; в 2006 р. ці норми частково відновлені та трансформовані, а в 2011 р. – знову частково скасовані тільки для технологічних парків.

[8] Законопроекти щодо створення зокрема СЕЗ «Єврорегіон Буковина», СЕЗ «Ахілія» (о. Зміїний Одеської області), технологічного парку «ГУАМ-Технопарк» (м. Київ), технологічного парку «Хемо-Поль» (м. Теплодар, Одеська область), технологічного парку «Ресурс» (м. Харків), запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на ТПР в десяти районах Хмельницькій області та для розвитку високотехнологічного машинобудування на території міста Харків.

[9] Зокрема Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. передбачено створення на окремих територіях спеціальних режимів залучення інвестицій як одне із завдань по створенню інфраструктури сприяння розвитку підприємництва й загального поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій. Державною цільовою економічною програмою «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки передбачено створення нових форм спеціальних правових режимів економічної діяльності як елементів інноваційної інфраструктури.

[10] Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків: Розпорядження КМУ від 01.08.2006 р. № 447-р [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-%D1%80

[11] Про загальні засади створення і функціонування інвестиційних парків: проект закону [зареєстрований  8.09.2005 р.]  [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=25374.

[12] Про іннополіси: проект закону [зареєстрований 14.06.2007 р.] [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30396.

[13] Про зони розвитку високих і нових технологій: проект закону [зареєстрований 26.06.2007 р.]. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30473.

[14] Про стимулювання розвитку високих технологій в Україні: проект закону [зареєстрований 30.11.2007 р.] [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30853

[15] Про території перспективного розвитку: проект закону [зареєстрований 28.04.2010 р.] [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=37616

[16] Інвестиційна реформа: Концепція [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/files/Invest_Reforma_U….

[17] Про національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Указ Президента України від 12.03.2012 р. № 187/2012 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/187/2012

[18] Термін дії спеціального режиму економічної діяльності для чинних функціональних одиниць СЕЗ завершується в період з 01.01.2020 р. по 01.01.2060 р., ТПР – в період з 29.01.2014 р. по 01.01.2030 р., технологічних парків – 1 січня 2015 р.