«Актуальні виклики та загрози енергетичній безпеці України». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація

 

Упродовж останніх років у світовій енергетиці відбуваються швидкі й глобальні зміни. Вони полягають у переході від застарілої моделі її функціонування з домінуванням великих виробників, викопного палива, неефективних мереж, нецивілізованої конкуренції на енергетичних ринках – до нової моделі з розвиненим конкурентним середовищем, рівними можливостями для розвитку всіх видів виробництва енергії, джерел і маршрутів постачання паливно-енергетичних ресурсів. Характерними ознаками цієї моделі є переважне використання низьковуглецевих джерел і технологій із найвищими коефіцієнтами перетворення енергії; запровадження інтелектуальних систем (smart energy); реалізація заходів із запобігання та адаптації до зміни клімату в рамках Паризької угоди.

 

Щоб гідно відповісти на зумовлені цими змінами виклики, національна енергетика має бути трансформована з дотаційного й проблемного в економічно прибутковий, конкурентний і гнучкий сектор економіки, реалізувати нові можливості для пошуку та впровадження інноваційних розробок у галузі видобутку, переробки, виробництва, трансформації, постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів.

 

Зазначена трансформація є неможливою без нейтралізації таких загроз енергетичній безпеці України: незавершеності переходу від адміністративної до ринкової моделі регулювання енергетичних ринків; недостатньої енергетичної самодостатності; відставання від інших держав за рівнем енергоефективності; втрати транзитних можливостей держави; відсутності стратегічного управління в енергетиці; невизначеності основних засад державної політики у сфері енергетичної безпеки.

 

Комплексний характер забезпечення енергетичної безпеки та обмеженість доступних ресурсів зумовлюють потребу в більш чіткому плануванні й координуванні діяльності органів державної влади, яку необхідно спрямувати на забезпечення реформування енергетичних ринків, інтеграцію енергетичного сектору України до енергетичних ринків ЄС та системи європейської енергетичної безпеки; підвищення енергетичної ефективності; подолання залежності від Росії у постачанні енергетичних ресурсів і технологій; створення умов для надійного енергозабезпечення та транзиту енергоресурсів; підвищення стійкості енергетичної галузі до негативних зовнішніх впливів.