"Щодо оцінки викликів національній безпеці в екологічній сфері". Аналітична записка

Поділитися:

Невпинний процес погіршення природного довкілля негативно впливає на стан здоров’я і якість життя українців та генерує загрози національній безпеці в екологічній сфері. Тому особливого значення набуває питання аналізу екологічної ситуації, що є необхідною умовою для своєчасного виявлення та відстеження екологічних проблем і визначення шляхів їх запобігання та подолання.

 

В рамках Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [1] (ст. 22) розроблено та введено в дію «Положення про державну систему моніторингу довкілля» [2], згідно якого здійснюється система спостережень за показниками, що є кількісними характеристиками стану довкілля. На нормативно-правовому рівні встановлені суб’єкти системи моніторингу та дано визначення державної системи моніторингу довкілля, як «системи спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки». Такі спостереження за основними напрямками здійснюються і їх результати відображаються у відповідних звітах суб’єктами моніторингу. Проте аналіз та оцінка ситуації за отриманими даними спостережень з метою виявлення негативних тенденцій, визначення та оцінки рівня їх небезпеки з подальшим виробленням науково обґрунтованих пропозицій щодо їх подолання потребує застосування сучасних методів кількісного та якісного аналізу. Серед таких методів слід відмітити значимість індикативного аналізу, що передбачає використання гранично-припустимих (порогових) значень індикаторів, вихід за межі яких свідчить про виникнення загроз в досліджуваній сфері.

 

Порогові значення індикаторів в тій чи іншій сфері, як правило, встановлюються на рівні нормативних значень, визначених чинним законодавством, або з врахуванням норм міжнародного законодавства, наукових напрацювань та досвіду інших країн. При чому, встановлені порогові значення мають періодично переглядатись та коригуватись в часі відповідно до вихідних умов.

 

В рамках Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 33) встановлено систему екологічних нормативів, якими є гранично допустимі норми хімічних сполук в атмосфері, воді, ґрунті та показники, що характеризують оптимальний рівень ведення лісового господарства. Рівень екологічної безпеки фізичного впливу на навколишнє середовище визначається нормативами гранично допустимих рівнів акустичного, електромагнітного, радіоактивного, теплового, світлового та інших видів забруднення.

 

На жаль, до цього часу не існує єдиного підходу до визначення системи показників та їх порогових значень, що характеризують рівень безпеки в екологічній сфері. А в діючих моніторингах показників соціально-економічного розвитку, що здійснюється на основі діючих законодавчих актів, показники стану довкілля фактично не враховуються. Зокрема, це стосується методики оцінки економічної безпеки України [3] та методик оцінки розвитку територій України (моніторинг показників розвитку регіонів з метою визначення їх репресивності, «Методика рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя») [4, 5].

 

Загальна оцінка рівня екологічної безпеки є досить складною, оскільки включає в себе багато аспектів, котрі важко виразити єдиним показником. Тому цілком очевидно, що це має бути система показників, кожен з яких в свою чергу має комплексно відображати стан того конкретного об’єкту навколишнього середовища чи процес, що відбувається під впливом антропогенного впливу. Окрім того, не менш складними залишається питання встановлення порогових рівнів цих показників з огляду на недостатній рівень розробки та встановлення нормативів, гранично допустимих значень впливу хімічних, фізичних і біологічних чинників як на національному, так і міжнародному рівнях.

 

Перелік показників, запропонованих Європейською Економічною Комісією ООН (Керівництво з застосування екологічних показників в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу та інші міжнародні нормативно-методичні документи) та конкретні кількісні цільові показники запропоновані не в повному обсязі. Зокрема, це стосується нормативів щодо обсягів втрат прісної води при транспортуванні, охорони та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, повторного використання води, структури земельних ресурсів тощо.

 

В нормативно-правовій базі України також відсутні нормативні значення низки показників, що можуть бути застосовані для оцінки екологічної безпеки держави в цілому та окремих її територій. Так, до цього часу не в повній мірі розроблені нормативи у сфері використання природних ресурсів, передбачені чинним законодавством. У тому числі, це стосується використання земельних ресурсів. Сучасний погляд на раціональну структуру землекористування визначається положеннями чинних нормативно-правових актів. В Земельному кодексі України, прийнятому у 2001 році в ст. 165 відмічено необхідність встановлення норм в галузі охорони земель, «які визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на ґрунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо» [6]. У розділі 2 Закону України «Про охорону земель» конкретно встановлено перелік стандартів та нормативів в цій сфері [7]. Водночас питання встановлення нормативів щодо оптимального співвідношення земельних угідь, якісного стану ґрунтів, інтенсивності їх використання в Україні залишається відкритим. Хоч є різні пропозиції, які базуються на критеріях обмежень, що використовуються в сучасній світовій практиці. Зокрема, досвід країн Західної та Центральної Європи свідчить про необхідність обов’язкового дотримання щонайменше двох вимог, а саме: ступеня розораності земель, який не повинен перевищувати 20-30 % території держави (що так і є в цих країнах) та достатньо високої питомої ваги заповідної зони від загальної площі території (15-20 %).

 

Загострення проблем, обумовлених збільшенням обсягів утворення та накопичення відходів побутового та виробничого походження, засвідчує відсутність ефективного контролю над потоками відходів та недосконалість інформаційно-аналітичної системи у сфері управління відходами. Хоч в Україні розроблені норми, правила, стандарти, гігієнічні нормативи, ліміти у сфері поводження з відходами, питання встановлення показників екологічної безпеки у цій сфері не вичерпано. Про необхідність удосконалення законодавства у сфері поводження з відходами, його гармонізації із законодавством Європейського Союзу та приведення класифікації відходів у відповідність з європейськими стандартами та вдосконалення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами відмічено в «Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013‑2020 роки», прийнятої в січні 2013 року [8].

 

Враховуючи цю проблему і беручи до уваги нормативні значення, зазначені в національних та міжнародних нормативних документах, досвід розвинутих країн світу та напрацювання науковців, пропонується створити систему показників, що може бути застосована для оцінки екологічної безпеки на державному та регіональному рівні.

 

Одним із вагомих наслідків антропогенного навантаження на навколишнє середовище є забруднення атмосферного повітря, яке є найважливішим життєзабезпечуючим природним ресурсом. Щорічно в повітряний басейн в Україні потрапляє біля 7 млн т забруднюючих речовин і щільність викидів становить біля 11 т на 1 кв. км території країни. Постійний процес забруднення атмосфери негативно відображається на якості повітря, ґрунтів, водних ресурсів, рослинному покрові, зміні клімату та створює загрози для здоров’я населення.

 

Довідково: За даними Державної служби статистики України, в 2011 році в атмосферу потрапило 6877,3 тис. т забруднюючих речовин, у тому числі від стаціонарних джерел 4374,6 тис. т, від пересувних - 2502,7 тис .т. Протягом року в атмосферу викинуто 236 млн т діоксиду вуглецю, 886,2 тис. т метану та 23,8 тис. т оксиду азоту, що належать до парникових газів та впливають на зміну клімату [9].

 

Показником, що характеризує стан атмосферного повітря є комплексний індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який визначається як сума концентрацій забруднюючих речовин в долях до гранично допустимих норм. Значення цього показника менше за 2,5 відповідає чистій атмосфері [10]. Зважаючи на те, що першочерговим завданням у сфері захисту атмосферного повітря є вжиття заходів, спрямованих на зниження викидів шкідливих речовин від пересувних та стаціонарних джерел, вважається за доцільне при оцінці стану безпеки в екологічній сфері враховувати річні темпи зростання викидів шкідливих речовин в атмосферу. Значення цього показника ≤ 1 означає зниження обсягів викинутих в повітря шкідливих речовин, тому його можна вважати пороговим.

 

Стан земельних ресурсів пропонується оцінювати виходячи з тих припущень, що до основних антропогенних чинників впливу на земельні ресурси належать сільськогосподарська освоєність, особливо розораність земель, інтенсивна хімізація ґрунтів, ерозійні та інші деградаційні процеси, забрудненість ґрунтів тощо. В Україні накопичені серйозні проблеми у сфері розподілу земельних ресурсів за цільовим призначенням з точки зору його економічного та екологічного обґрунтування, що негативно відображається на якості та ефективному використанні земельних ресурсів, призводить до погіршення природної здатності ґрунтового покриву до самовідновлення, збіднення флори і фауни.

 

Довідково: Землі сільськогосподарського призначення в Україні становлять 70,9 % території країни, 53,8 % припадає на ріллю, що значно перевищує екологічно обґрунтовані норми (в країнах Європи орні землі становлять 30-32 % загальної площі суходолу). Розміри порушених (землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами) та відпрацьованих (ділянки земель, на яких повністю або частково завершено розробки родовищ корисних копалин, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, пов'язані з порушенням ґрунтового покриву та потребують рекультивації) земель на початок 2012 року складали відповідно 144,0 та 45,1 тис. га [9].

 

Оцінку екологічної стабільності землекористування можна здійснювати шляхом розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності, який є одним із критеріїв ефективності землекористування. Ґрунтуючись на тому, що середньостабільний стан землекористування характеризується значенням цього показника в межах 0,51-0,67, ці межі пропонується вважати пороговими [11]. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України екологічна стабільність землекористування протягом останніх років на території України характеризується стабільно нестійким рівнем (0,41). В межах регіонів країни цей показник коливається від 0,74 в Закарпатській області до 0,28 в Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

 

Показником, що характеризує рівень антропогенного впливу на стан екосистем є коефіцієнт антропогенного навантаження. Помірному антропогенному навантаженню відповідають території, де значення цього показника знаходяться в межах 3,1-3,5 [13], тому цей інтервал пропонується використовувати в якості порогового. В Україні коефіцієнт антропогенного навантаження у 2011 році становив 3,42 бали, що характеризує значний ступінь навантаження.

 

Структуру землекористування яскраво характеризують рівень розораності території та доля природних заповідних територій у загальній площі. Оптимальні екологічні параметри структури землекористування рекомендовані сучасними вітчизняними науковцями з урахуванням наукових праць В. Докучаєва та Н. Рейменса, можуть бути використані як порогові при оцінці стану екологічної безпеки. Оптимальний рівнем розораності території є 40-45 %, гранично допустимим – 60 %.

 

Довідково: Розораність земель в Україні складає 53,8 %, що значно вище оптимального рівня, та є найвищою серед країн Європи. У Франції і Німеччині рівень розораності земель становить – 33 %, в Іспанії - 30, Нідерландах – 24 % [15].

Довготривале екологічно незбалансоване використання земельних ресурсів, незавершеність формування земельних відносин та екологічно незбалансоване ведення землеробства призвели до загрозливого стану ґрунтового покриву України, що проявляється у поширенні ерозійних процесів, підтоплень та інших деградаційних процесів. Для збереження земельних ресурсів надзвичайно важливим є їх відновлення, де важливу роль відіграють рекультиваційні процеси. Відношення площ рекультивованих земель до площі деградованих за певний період (наприклад, за рік) характеризує рівень відновлення ґрунтового покриву. Значення цього показника не менше одиниці означає позитивні процеси щодо відновлення ґрунтового покриву.

 

Унікальною екологічною системою є ліси, що виконують вирішальну роль у формуванні клімату та ландшафтів, сприяють збереженню біологічного різноманіття, покращують якість довкілля, знижують рівень шуму та виступають джерелом сировини для багатьох галузей економіки. Загальна площа лісів та лісовкритих площ в Україні становить 10611,3 тис. га, що становить 17,6 % території країни [9]. Такий показник лісистості є одним із найнижчих серед країн Європи, причиною чого є надмірна інтенсивність експлуатації лісів, низький рівень культури лісокористування тощо. Оптимальний рівень лісистості, науково обґрунтований для нашої держави з розрахунку на її географічне розміщення та кліматичні умови, повинен становити не менше 20 % [12]. Тому саме цей рівень пропонується вважати пороговим значенням.

 

З метою досягнення оптимальної лісистості, підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень, поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості здійснюються заходи щодо відтворення лісів. В Україні, з урахуванням стану довкілля, географічних, демографічних особливостей територій, на нормативно-правовому рівні встановлено граничні значення коефіцієнтів (нормативів) відтворення лісів відповідно до площі суцільних рубок для регіонів на рівні не менш 1, для держави - не менш 2.

 

Визначальну роль у забезпеченні загальної екологічної рівноваги в біосфері, збереженні найбільш типових та унікальних природних комплексів і ландшафтів, збереженні генофонду рослинного і тваринного світу, формування екологічної культури населення відіграє природно-заповідний фонд. Загальна площа природно-заповідного фонду України складає 3,57 млн га, його доля («показник заповідності») сягає 5,9 % території країни [9]. Відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» до 2015 року, планується створення заповідних територій та об’єктів на площі 6,3 млн га, що складатиме 10,3 % території України [14]. Задекларована межа «показника заповідності» може бути використана як погорове значення.

 

Довідково: У Швейцарії заповідна площа становить 18,5 %, Австрії – 25 %, Німеччині – 24 % території країни [15].

 

Нагальним питанням сучасності є збереження та раціональне використання водних ресурсів, що відіграють вирішальну роль у розвитку економіки та у життєдіяльності населення. Для України це питання є надзвичайно актуальним з огляду на недостатній рівень забезпеченості водними ресурсами та загострення проблем водокористування, пов’язаних з надмірним забрудненням промислового та комунально-побутового характеру водних об’єктів, високим рівнем зношеності основних фондів водозабезпечуючого і водоохоронного призначення, низькою продуктивністю очисних споруд, порушенням самовідновлюваної та самоочисної здатності водних систем. Тому сучасні водоресурсні проблеми набули загальнодержавного значення і значною мірою трансформовані у загрози національної безпеки в екологічній сфері.

 

Характерною ознакою питного водопостачання в Україні є те, що понад 70 % воно забезпечується за рахунок поверхневих вод. Тому індикатор якості повеневих вод має бути включеним до показників екологічної безпеки. Одним із показників, що комплексно характеризує якість води є індекс забрудненості води (ІЗВ), що розраховується за гідрохімічними та гідробіологічними показниками. За його значенням визначається клас якості води (всього передбачено 7 класів), де при значенні зазначеного індексу в межах 0,3 < ІЗВ < 1 вода вважається чистою (2 клас), в межах 1 < ІЗВ < 2,5 – помірно забруднена (3 клас). Враховуючи прийняту класифікацію порогом ІЗВ пропонується вважати значення 2,5.

 

Зростання стоку біогенних речовин і зміна їхнього якісного складу призводять до збагачення водойм біогенними елементами (евтрофікації), що супроводжується підвищенням продуктивності водойм, що зумовлює істотні зміни в гідрохімічному режимі, зокрема, та екосистемі в цілому. В Водній Рамковій Директиві ЄС (2000/60ЄС) відмічено необхідність моніторингу поверхневих вод, насамперед водних об’єктів, які підпадають під вплив антропогенного евтрофування [16]. Інтегральним показником рівня трофності вод є індекс E-TRIX, який змінюється відповідно з рівнем трофності вод від 0 до 10 (< 4 - низький рівень, якість висока; 4-5 - середній рівень, якість задовільна; 5-6 - високий рівень, якість середня; > 6 - дуже високий рівень, якість погана). Порогом цього показника пропонується вважати значення менше 5.

 

Єдиним правильним шляхом попередження екологічної загрози у сфері збереження водних ресурсів є їх раціональне використання. Останнім часом щорічний забір води з природних водних об’єктів в Україні становить близько 15 млн куб. м. Втрати при транспортуванні води складають 15 % від усієї забраної. Основною причиною такого стану є високий ступінь зносу водогінних та каналізаційних мереж, який в середньому по Україні сягає 62,3 %. При цьому, темпи оновлення цих мереж не відповідають темпам їх зносу. Тому показник зносу основних фондів водогінних та каналізаційних мереж слід включити до індикаторів стану безпеки в екологічній сфері. Порогове значення ступеню зносу основних засобів промисловості згідно «Методики оцінки економічної безпеки» складає 35 % [3].

 

Одним із негативних факторів, що впливає на водні ресурси є скидання забруднених стоків та безповоротний водозабір. Щороку у водойми скидається більше півтора млрд. куб. м забруднених зворотних вод, з них 20 % ті, що не проходили очистку. Основними причинами скидання забруднених стоків у поверхневі водойми є нестача у більшості населених пунктів країни централізованого водовідведення, низька якість очищення зворотної води, незадовільний стан функціонуючих очисних споруд. Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» [17], що набрав чинності 1.01.2013 р., встановлені цільові показники щодо створення замкнутих систем виробничого водопостачання. Потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання відповідно до цього Закону за період 2013-2021 рр. мають зрости з 55 до 80 тис. куб. метрів на добу. Значення потужностей вказаних об’єктів на рівні 80 тис. куб. метрів на добу пропонується вважати пороговими.

 

У зв’язку з критичною ситуацією в Україні щодо утворення, накопичення, зберігання, перероблення, утилізації та захоронення відходів і відсутністю протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики, має здійснюватись аналіз показників поводження з відходами.

 

Довідково: За останні роки загальні обсяги утворення відходів перевищують 400 млн т в рік (біля 10 т на душу населення), 99 % з яких надходять від економічної діяльності підприємств та організацій. Із загального обсягу утворених відходів щороку утилізується біля 34 %, переважна їх частина видаляється у спеціально відведені місця чи об’єкти. Станом на початок 2012 р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств країни накопичилось 14,4 млрд т відходів, з яких 19,5 млн т відходи І-ІІІ класів небезпеки, що створюють значні ризики для здоров’я населення і стану навколишнього середовища [9].

 

Для оцінки стану екологічної безпеки у сфері поводження з відходами пороговим значенням для показника «кількість утворених відходів на душу населення» [18] пропонується взяти рівень ЄС-27 - 6,0 т/душу населення. Враховуючи складні проблеми в Україні щодо накопичення та рівня вторинного використання відходів щорічний темп приросту цих показників дозволить кількісно оцінити зміну ситуації в цій сфері. При цьому річні темпи приросту цих показників повинні відповідно бути менше та більше одиниці.

 

Для останньої групи індикаторів, що характеризує дієвість (результативність) державної політики щодо охорони навколишнього середовища слід включити інтегральний індекс реалізації екологічних програм, що визначається відповідно до «Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» [19]. Пороговим значенням цього показника є 100 %, що відповідає якісній оцінці «повне виконання». Ефективність державних заходів, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів характеризується рівнем ресурсоємності та енергоємності економіки (ВВП). Тому динаміка цих показників, а саме, їх зниження чи зростання дозволить оцінити негативні чи позитивні зрушення у сфері реалізації державної політики.

 

Зведений перелік показників стану безпеки в екологічній сфері та їх порогові значення наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Порогові значення показників стану безпеки в екологічній сфері

Індикатор, одиниця виміру

Порогове значення

Атмосферне повітря

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА), од.

Не більше 2,5

Індекс річних викидів шкідливих речовин в атмосферу, од.

Менше ≤ 1

Земельні ресурси

Коефіцієнт екологічної стабільності, од.

В межах 0,51-0,67

Коефіцієнт антропогенного навантаження, од.

В межах 3,1-3,5

Рівень розораності території, %

Не більше 60

Частка природних територій у загальній площі, %

Не менше 35

Рівень відновлення ґрунтового покрову, од.

Не менше 1

Ліси

Рівень лісистості території держави, %

Не менше 20

Коефіцієнт відтворення лісів відповідно до площі суцільних рубок (рівень відтворення лісів), %

Не менше 2 [1]

Питома вага заповідного природного фонду, % від території країни

Не менше 10,3

Водні ресурси

Індекс забрудненості поверхневих вод (ІЗВ), од.

Не більше 2,5

Інтегральний показник рівня трофності вод ( індекс E-TRIX), од.

Менше 5

Ступінь зносу водогінних та каналізаційних мереж

Не більше 35%

Потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання, тис. куб. метрів на добу

Не менше 80

Поводження з відходами

Кількість утворених відходів на душу населення, т/душу населення

Не більше 6

Темпи зростання накопичених відходів, разів

Не більше 1

Темпи зростання рівня вторинного використання відходів, разів

Не менше 1

Результативність державної політики у сфері охорони навколишнього середовища

Інтегральний індекс реалізації екологічних програм, %

Не менше 100

Темп зростання ресурсоємності економіки, разів

Менше 1

Темпи зростання енергоємності економіки, разів

Менше 1

 

Висновки та пропозиції

Адекватна оцінка процесів, що відбуваються в природному середовищі, під впливом посилення антропогенного навантаження, є важливою передумовою для своєчасного виявлення загроз національній безпеці в екологічній сфері і своєчасного реагування на них. Здійснення такої оцінки потребує використання кількісних показників, що в достатній мірі характеризують стан національної безпеки в екологічній сфері. При цьому варто враховувати, що значення цих показників змінюються в часі під впливом багатьох чинників. Відсутність припустимих меж коливань значень цих показників ускладнює процес оцінки ситуації та виявлення загроз національній безпеці в екологічній сфері. Тому завдання з визначення граничних значень показників, за межами яких можуть розвиватися незворотні зміни довкілля, є вкрай актуальним.

 

Аналіз існуючої нормативно-правової бази, результатів наукових досліджень, досвіду міжнародних організацій та розвинутих країн щодо оцінки стану екологічної ситуації дозволив сформувати перелік конкретних показників, що кількісно оцінюють стан безпеки в екологічній сфері, та зроблена спроба визначити їх порогові значення.

 

З огляду на основні положення Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» і стратегічний курс країни на сталий розвиток вважали б за доцільне Мінекономіки України, Мінприроди України, Мінсоцполітики України та ДСНС України використати вищеозначені показники при доопрацюванні систем моніторингу і оцінки стану національної безпеки, а також чинних методик оцінки економічної безпеки, комплексної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України, моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст для визнання територій депресивними.

 

Відділ екологічної та техногенної безпеки

(Л.Д. Яценко)

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року N 1264-XII. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998 р. N 391. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

3. Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» від 02.03.2007 №60. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними» від 24.06.2006 № 860. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" від 20.06.2007 №833. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

6. «Земельний кодекс України» від 25 жовтня 2001 року N 2768-III. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

7. Закон України «Про охорону земель» 19 червня 2003 року N 962-IV. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

8. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки» від 3 січня 2013 р. № 22-р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

9. Державна служба статистики України. Статистична інформація. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Заголовок з екрану.

10. Керівництво по контролю забруднення атмосфери : РД 52.04.186-89 / Державний комітет СРСР по гідрометеорології, Мінздоров’я СРСР. – Офіц. вид. - М. : 1991. — 687 с.

11. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування /Третяк А.М., Третяк Р.А., Шквар М.І., К.: Ін-т землеустрою УААН, 2001. 15 с.

12. Указ Президента України «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень» від 4 листопада 2008 року N 995/2008. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

13. Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект (с.96) науковий журнал ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – 2012. – № 3. – 160 с. – ISSN 1605–7988

14. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки 21 вересня 2000 року N 1989-III. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

15. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 році. –К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, LAT & K. – 2012. – 258 с.

16. Directive 2000/60/EC of European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy //Official Journal of the European Communities, 22.12 2000. L -327/1.-118p.

17. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» від 24 травня 2012 року № 4836-VI. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

18. Eurustat - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=F…

19. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних та державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм» від 15.10.2012 № 491. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi[1] Не менше 2 (на рівні держави), не менше 1 (на рівні регіонів)