«Стан, тенденції та перспективи впровадження засад сталого розвитку житлової сфери України». Аналітична записка

Поділитися:

Анотація 

 

В умовах соціально спрямованої економіки основною метою функціонування житлової сфери має стати формування інтегрованого простору, що забезпечував би якісні та гідні умови для життя і розвитку особи та суспільства. Намагання вирішити питання розвитку галузі в рамках організаційно-управлінської структури що була отримана в спадок від колишнього СРСР, не призвели до успіху. Необхідність інтеграції в європейський соціальний простір вимагає оновлення методологічних підходів до вибудовування політики у житловій та житлово-комунальній сфері з орієнтиром на підвищення якості життєвого середовища та умов життя населення.

 

Досвід втілення житлової та житлово-комунальної політики в зарубіжних країнах демонструє, що найбільш перспективною основою створення принципово нової концепції розвитку житлової та житлово-комунальної сфери є підхід, що сформувався на базі концепції сталого розвитку та відображається в цілях забезпечення сталого розвитку міст та громад.

 

Поштовхом для переходу до принципово нової концепції розвитку житлової сфери повинні стати розгляд та затвердження Стратегії сталого розвитку України, що дозволить застосувати загальноєвропейський підхід до управління та розбудови житлової сфери, забезпечить інтеграцію успішних механізмів розвитку та ефективну співпрацю українських та європейських громад.

 

Інструментом реалізації Цілі сталого розвитку міст та громад Стратегії сталого розвитку може стати Стратегія розвитку житлової сфери, розроблена із залученням відповідних державних органів та профільних науково-аналітичних центрів, яка б в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі визначала цілі розвитку житлової сфери та механізми їх  досягнення з метою забезпечення функціонування житлової сфери України як цілісної системи (екосистеми), що забезпечує формування якісного та безпечного простору життєзабезпечення соціуму.