Прийом наукових статей до № 1-2/2021 журналу «Стратегічна панорама»

Поділитися:

Тема номеру:

Стримування, стійкість, взаємодія: між бажаним і дійсним

 

Стримування, стійкість та взаємодія – основні засади процесу оновлення українських стратегічних документів. Їх чітке визначення, уточнення базових концепцій, оцінка стану впровадження та окреслення перспектив розвитку – критично важливо для їх ефективної імплементації.

Випуск має на меті започаткувати науково-практичну дискусію щодо самих рамок розуміння цих концепцій, виявити прогалини концептуального характеру (з позицій різних наукових підходів), оцінити фактичні спроможності держави реалізувати їх в межах державної політики.

Вимоги до подання і оформлення наукових статей:

 • Стаття має бути написана українською або англійською мовою та містити такі обов’язкові елементи:

 • індекс УДК;

 • ORCID;

 • назва статті українською та англійською мовами (прописними літерами);

 • дані про автора українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, учене звання; повна назва посади, місце роботи або навчання; населений пункт; країна; адреса електронної пошти);

 • ідентичні анотації українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами) що мають містити мету й отримані результати;

 • ключові слова (від трьох до восьми);

 • список використаних джерел у вигляді переліку та оформлений відповідно до ДСТУ 8302-2015;

 • references (розгорнутий опис списку літератури латиницею), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

 • Обсяг основного тексту статті (без анотацій, списку використаних джерел і додатків) – не більше 60 тис. знаків з пробілами.

 • Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт: Times New Roman; кегель: 14; міжрядковий інтервал: 1,5; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзацний відступ: 1,25 см. Нумерація сторінок – знизу праворуч.

 • Посилання подаються у квадратних дужках (номер джерела зі списку літератури та за потреби сторінка). Нумерація посилань у тексті статті відповідає послідовності у списку використаних джерел.

Докладніше про вимоги до статей див. тут: https://niss-panorama.com/index.php/journal/about/submissions

Порядок прийому статей:

 

Дати прийому наукових статей: 01 червня – 15 серпня 2021 року (включно);

Статті надсилаються на адресу електронної пошти: [email protected]. У темі листа необхідно вказати назву «Call for papers».

Редколегія

Рішення щодо поданих автором матеріалів ухвалює редакційна колегія. Процес розгляду статей передбачає процедуру подвійного таємного рецензування. Результати рецензування, зауваження, пропозиції та рекомендації надсилаються автору електронною поштою.

Критерії оцінювання статей:

 

 • Відповідність темі номера та повнота її викладення.

 • Дотримання правил оформлення статті.

 • Грамотність, логічність викладу.

 

Видання випуску:

Після 15 грудня 2021 року планується оприлюднення електронної версії журналу.