Кадрова підготовка професійних політиків в Україні: проблемні аспекти та шляхи вирішення

Поділитися:

В польському англомовному журналі «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts», який видається найбільш відомим польським науковим видавництвом «Wydawnictwo Adam Marszałek» надруковано авторську статтю Олександра Корнієвського, головного наукового співробітника відділу гуманітарної політики та розвитку громадянського суспільства центру суспільних досліджень НІСД. Засновником журналу є Інститут політології та безпеки Щецинського університету (Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński).

У публікації проаналізовано проблемні аспекти та запропоновано низку заходів з удосконалення кадрової підготовки професійних політиків в Україні.

Чільне місце у статті відведено висвітленню зарубіжного досвіду підготовки управлінських кадрів у вищих і спеціалізованих навчальних закладах, зокрема на прикладі Національної школи публічного адміністрування імені Леха Качинського (KSAP, Варшава, Польща).

На переконання автора статті, актуальність даної тематики обумовлена також створенням об’єднаних територіальних громад, адміністративно-територіальною реформою, яка передбачає укрупнення районів в межах областей. І саме від того, який рівень професійної підготовки і політичної культури матимуть керівники об’єднаних територіальних громад та районів, залежатиме сталий розвиток Української держави.

Тривалий час провідну роль у кадровому забезпеченні державно-управлінської сфери в Україні належала Національній академії державного управління (НАДУ) при Президентові України.

Сьогодні державної ваги завдання з підготовки професійних політиків мали б взяти до реалізації провідні вищі навчальні заклади України, а також політичні партії та громадські організації, зокрема припартійні молодіжні організації, метою яких є виховання майбутніх політичних лідерів.

У цьому контексті автором статті аналізуються можливості продовження підготовки кадрів до політичної та управлінської діяльності на базі реорганізованої НАДУ як структурного підрозділу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за умови збереження наукового потенціалу та продовження функціонування у новоствореній структурі кафедри публічної політики та кафедри парламентаризму і політичного менеджменту.

До підготовки майбутніх професійних політиків, вважає автор статті, мають бути активно залучені вищі навчальні заклади незалежно від форм власності, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Політологія». Серед них: КНУ імені Тараса Шевченка (філософський факультет, де крім двох політологічних кафедр функціонує кафедра державного управління); ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (освітня програма «Політичні технології та лідерство»); Київський національний університет будівництва і архітектури (освітня програма «Політичний менеджмент»); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (освітня програма «Політичні технології та аналіз політики») та інші.

На думку автора статті, сьогодні потребує вивчення питання щодо організації підготовки майбутніх державних службовців та посадових осіб для органів місцевого самоврядування в українських вищих навчальних закладах на базі загальної середньої освіти, а не лише за програмою підготовки магістрів.

Показовим прикладом послуговує філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де на базі кафедри державного управління здійснюється підготовка не лише магістрів, а й бакалаврів за освітньою програмою «Урядування у публічній сфері», а також «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», у якому з 2016 р. здійснюється підготовка фахівців за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» на базі повної загальної середньої освіти.

Перспективною вбачає автор статті функціонування в Україні недержавних інституцій з підготовки молодих людей до майбутньої політичної та державотворчої діяльності. Показовим тут може послугувати діяльність Першої української академії політики, Української академії лідерства (орієнтована на вироблення у молодих людей лідерських якостей, які одночасно з набуттям теоретичних знань мають можливість ознайомитись з успішними практиками підготовки майбутніх управлінців в країнах ЄС), а також «Школи демократичного врядування для молоді» в рамках реалізації відповідного проекту громадською організацією «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» у співпраці з Тернопільським регіональним відділенням «Асоціації міст України» та Національним фондом підтримки демократії (National Endowment for Democracy).

Фото: freepik.com

Повний текст статті: