Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії

Поділитися:

МПНа обкладинці цієї книги – фотографія пам’ятника мігрантам на португальському острові Мадейра, звідки свого часу  виїхала чи не більшість населення, а нині тут можна зустріти численних іммігрантів з багатьох країн, і також з України. Людина, яка тримає в руках Земну кулю, а може й обертає її, торкаючись пальцями паралелей та меридіанів, – промовистий образ. Адже тисячоліття людської історії переконливо доводять, що будь- який поступ завжди  супроводжувався  переселеннями людей. Це однаково справедливо і для будівництва іригаційних систем давніх землеробів, і для освоєння нових земель доби великих географічних відкриттів, і для часів індустріальної революції. Міграції забезпечували зростання міст, розвиток  промисло- вості й торгівлі. Достатньо доказів цього і в історичному досвіді України. Так, формування української нації та її державної орга- нізації, виникнення козацтва як стану  вільних  землевласників не можна відірвати від руху українців до південних степів та їх господарського освоєння. У новітні часи розвиток промисловості вимагав значного перерозподілу населення на користь міст та індустріальних центрів. Територіальна мобільність часто співпадала із соціальною, що в сукупності створювало необхідні передумови для динамічних суспільних трансформацій.

Небаченої    інтенсивності    міжнародні     міграції     набули в умовах глобалізації. Поряд із рухом товарів, капіталів, інформації переміщення населення є однією з найтиповіших характеристик сучасного світу. Дедалі більше людей, які народилися

в одній країні, працюють, навчаються або мають бізнес в іншій. Вони привносять з собою культурні особливості батьківщини, набувають досвіду інших народів, що збагачує, відкриває нові можливості для країн і походження, й призначення  мігрантів, а головне – самих мігрантів, їхніх сімей. За висловом Пітера Сазерленда, спеціального представника Генсека ООН з  міграції  в 2006–2017 рр., жодна інша сила – ані торгівля, ані фінансові потоки – не має такого потенціалу для позитивного і суттєвого перетворення життя людей, як міграція. Дедалі більше вона ві- діграє роль потужного локомотива світового розвитку.

Позитивний вплив міграції на розвиток, однак, не відбу- вається автоматично, а вимагає цілеспрямованої багатовекторної роботи і окремих держав, і  міжнародного співтовариства в цілому. Тому значення міграційної політики – як на національному, так і на регіональному та глобальному рівнях – закономірно зростає, її завдання ускладнюються, а механізми реалізації посідають помітне місце в державних організмах.

Населення України, тривалий час відірване від магістральних світових процесів, включилося  до  міжнародних  міграцій  саме в період їх надзвичайної інтенсифікації та урізноманітнення. Свобода пересування, одне із основоположних прав людини, відкрила для українців нові можливості, однак створила й нові ризики. Це значно підвищило вимоги до міграційної політики держави, основне завдання якої полягає у забезпеченні найповнішого використання позитивного потенціалу міграції водночас із мінімізацією її негативних наслідків.

Розбудова такої політики неможлива без глибокого розу- міння феномену міграції, її закономірностей і результатів, вивчення світового досвіду регулювання міграційних процесів, глибокого аналізу міграційної ситуації в Україні. Сприяти детальнішому інформуванню української громадськості та полі- тиків щодо відповідної сфери покликана ця книга.

Оскільки міграційна політика є похідною від власне міграції, яка уже за своєю природою є глобальним явищем, у першому розділі вміщено матеріали, присвячені загальному огляду міграційних процесів у світі, їх особливостей, причин та значення.

Другий розділ присвячено орієнтирам міграційної політики, виробленим міжнародною спільнотою та закріпленим у міжна- родно-правових актах, а також теоретичним підходам до її аналізу, які є  результатом наукових пошуків провідних зарубіжних   і вітчизняних авторів. У третьому розділі проаналізовано історію формування, основний зміст та перспективи подальшого розвитку міграційної політики Європейського Союзу, оскільки, по-перше, ЄС наразі перетворився на основний регіон притя- гання українських мігрантів, а, по-друге, курс України на євроінтеграцію передбачає, крім іншого, й запровадження норм і стан- дартів спільної міграційної політики ЄС. Четвертий розділ містить огляд основних напрямів міграційної політики на базі досвіду зарубіжних держав, і тих, що, як і Україна, переважно

«віддають» населення, і країн призначення мігрантів, напрацювання яких можуть бути корисними для України. Завершальні розділи книги присвячено міграційній ситуації та міграційній політиці в Україні періоду незалежності, проблемним питанням та перспективам її подальшого розвитку.

Структура книги побудована таким чином, щоб дати читачеві найбільш повне і різнобічне уявлення про сучасні міграційні процеси. Хоча, звичайно, розкрити всі аспекти проблеми в одній роботі неможливо.

Частина текстів, що увійшли до книги, підготовлена спеці- ально для цього видання, частина була опублікована раніше, проте зазнала суттєвого оновлення та доповнення. Для написання чотирьох перших частин роботи, присвячених світовим міграційним процесам, використовувалися публікації зарубіжних науковців, спеціальні доповіді, документи та статистика міжнародних організацій, передусім ООН, Міжнародної організації  праці,  Міжнародної  організації  з  міграції,  Організації  з економічного співробітництва та розвитку тощо. Заключна частина, де представлена міграційна ситуація та міграційна політика в Україні після здобуття незалежності, базується на результатах двадцятирічних досліджень автора,  роботах  українських та зарубіжних науковців, результатах соціологічних опитувань, аналізі статистики, законодавства, політичних документів.

За жанром – це наукове видання, що містить деякі теоретичні положення та посилання. Проте, за задумом автора, його читацька аудиторія не мала б обмежуватися лише спеціалістами. Книга розрахована на широкий загал, на всіх, хто цікавиться мі- граційною проблематикою та бажає глибше в ній розібратися.

Ознайомитися з повним текстом можна за посиланням: niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/Migration_Politic