Корисні посилання

Підготовка кадрів

Корисні посилання

 

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

Закон України «Про відпустки» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року № 309 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF?lang=ru

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF

Етичний кодекс ученого України https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 року № 1/11–8681) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18

ВИМОГИ до оформлення дисертації, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15

ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF