Прем’єр-міністр України підписав постанову про утворення Ради з питань економічного розвитку України та представив команду з подолання наслідків пандемії

Поділитися:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 08 квітня 2020 р. № 265

Київ

Про утворення Ради з питань економічного розвитку України

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Раду з питань економічного розвитку України у складі згідно з додатком.
  2. Затвердити Положення про Раду з питань економічного розвитку України, що додається.

 

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2020 р. № 265

СКЛАД
Ради з питань економічного розвитку України

Прем’єр-міністр України, голова Ради

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, заступник голови Ради

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, секретар Ради (за згодою)

Старший науковий співробітник Атлантичної ради США (за згодою)

Професор Колумбійського університету (за згодою)

Директор державної установи “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” (за згодою)

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук (за згодою)

Керуючий партнер компанії Капітал Таймс (за згодою)

Президент Центру економічного розвитку (за згодою)

Викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи (за згодою)

Радник Президента України (за згодою)

 

 

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2020 р. № 265

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань економічного розвитку України

 

1. Рада з питань економічного розвитку України (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, що утворюється з метою вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері економічного розвитку, забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення механізмів реалізації державної політики з питань економічного розвитку.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, громадянського суспільства, суб’єктів господарювання з питань економічного розвитку та підготовка рекомендацій щодо формування і реалізації державної політики у сфері економічного розвитку;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері економічного розвитку;

формування пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань економічного розвитку, механізмів організаційної, адміністративної та фінансової підтримки інституцій;

розроблення пропозицій для реалізації сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері економічного розвитку;

вивчення пропозицій інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності щодо механізмів, оптимальних шляхів розв’язання проблем та створення сприятливих умов для економічного розвитку.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері економічного розвитку;

проводить моніторинг стану реалізації державної політики у сфері економічного розвитку;

вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань економічного розвитку;

розробляє пропозиції щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на подолання кризових явищ в національній економіці, сприяння формуванню основних напрямів державної економічної політики;

бере участь у розробленні пропозицій та рекомендацій до проектів нормативно-правових актів з питань економічного розвитку;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

залучати до участі у своїй роботі народних депутатів України, представників державних органів, а також організацій, спілок та інших інститутів громадянського суспільства (за згодою) для виконання окремих аналітичних досліджень і розроблення пропозицій на засадах їх добровільної участі;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань окремі постійні або тимчасові робочі підгрупи за окремими напрямами економічного розвитку, голови яких призначаються головою Ради.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

7. Раду очолює голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.

Рада утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та її членів. За рішенням голови до складу Ради включаються постійні учасники з правом голосу.

Голова Ради затверджує персональний склад членів Ради та вносить у разі потреби зміни до нього.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

8. Голова Ради:

здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Ради;

скликає засідання Ради;

головує на засіданнях Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності заступник голови за його дорученням.

За рішенням Ради та за наявності технічних засобів засідання Ради може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Члени Ради мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

10. Підготовку матеріалів до розгляду Радою, повідомлення всім членам Ради про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та його надсилання членам Ради забезпечує секретар.

Про дату проведення засідання та порядок денний члени Ради інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

11. Члени Ради беруть персональну участь у її засіданнях.

12. Питання, що розглядаються на засіданнях Ради, вносяться головою Ради та її членами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

13. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається всім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади за зверненням члена Ради відповідно до своїх повноважень у встановленому порядку.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

_____________________